منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آب و هوا
اخبار
ادارات،اتحاديه ها و شركتها
اطلاعیه ها
اوقات شرعي
پرسشهاي متداول
پيام مدير
تصاویر
تماس باما
دستورالعملها
عناوين سايت
مدیران
نظر خواهي
وب سايت ها
ورود كاربران
شنبه 1 دي 1386 كار آفريني در تعاونيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

اصولاً زندگي انسان از ابتداي شكل گيري تاكنون به شيوه هاي متفاوتي مورد تحليل وبررسي قرارگرفته وآنچه كه درهمه اين تحليل ها مدنظر مي باشد، نقش عامل تغيير در دورانهاي مختلف زندگي بشراست. درهر مرحلة تازه انسان به پيشرفتهاي مادي وعلمي نائل گشته ودراين مسير اين عامل تغيير(كارآفرين ) هميشه نقش داشته است. تحولات ودگرگوني نظام هاي اجتماعي- اقتصادي عصر حاضر، ريشه درپيشرفت وتغييرات بوجودآمده درعلوم وتكنولوژي دارد، بطوري كه مي توان گفت كارآفريني بعنوان عامل تغيير ، به خلق كسب وكار جديد توسط فرد يا گروههاي كوچك اطلاق مي شود وتحقيقات نيز بيانگر نقش كليدي كارآفرينان بويژه درايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك ومتوسط كه به اشتغال زايي بالا منجر مي گردد، مي باشد. كارآفريني از ابعاد وجهات مختلف مورد تحقيق وبررسي قرارگرفته است كه شامل ابعاد كاركردي وبعد اقتصادي وسودآوري – خصوصيات فردي وروانشناختي كارآفريني ويا از لحاظ ابعاد وتبعات اجتماعي آن مي باشد. البته بايد دقت نمود كه ميان نقش كارآفرين كه همان ويژگي وخصوصيات كارآفريني دريك فرد است ونيز پايگاه كه همان توجه به كاركرد كارآفرين مي باشد، تفاوت وجود دارد. بدين معني كه يك فرد با ويژگي كارآفريني هميشه در جايگاه كاآفرين قرار نمي گيرد ويا بالعكس. حال با توجه به نقش وپايگاه كارآفريني مي توان به اهميت اين مبحث درروند موفقيت تشكلهاي اجتماعي وبطور خاص در تعاوني هاي روستائي پي برد. بررسي وشناخت امكانات بالقوه در محيط روستا ونيروهاي كارآفرين در اين عرصه مي تواند تقويت افزونتر بنيانهاي فكري ، مهارتي ، اقتصادي روستائيان را در پي داشته وبطرز مؤثرتري از اين گروه نيروهاي انساني ، بمنظور دستيابي به اهداف توسعه روستائي بهره مند گرديد.

 

 

 فرصت هاي شغلي در روستا :   

 

 

 

 براي اينكه فرصت هاي شغلي را بتوان مناسب با شرايط فرهنگي – اجتماعي واقتصادي روستا انتخاب نمود بايد موارد زير را مدنظر قرار داد:

 

 

 

 1- شناخت وضعيت بازار : در اين ارتباط بايد نياز بازار را شناخت ووضعيت عرضه وتقاضاي كالا يا خدمات ارائه شده در بازار را ارزيابي نمود. همچنين توجه به تعداد مشتريان ومتقاضيان اين خدمات ونيز وضعيت رقبا در اين خصوص بسيار حائز اهميت است.

 

 

 

 2- تعيين نيازهاي فني وتجهيزات لازم براي كار : دراين زمينه مواردي نظير مكان كار – موادخام- تجهيزات وماشين آلات مورد نياز- هزينه هاي جانبي براي راه اندازي وتوليد ودر نهايت تعيين حدود برنامه كار وتصميم گيري در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

 

 

 3-  تجزيه وتحليل مالي : بايد سرمايه ثابت وسرمايه كار را مدنظر قرار داد. در اين رابطه مي بايست كليه امكانات ومنابع موجود را بررسي نمود وهمزمان برآوردي از حمايتهاي مالي در جامعه بدست آورد.

 

 

 

 4- مراحل قانوني وثبتي ومجوزهاي مورد نياز : در وهله اول مجوزها وگواهي نامه هايي كه براي كار بايد از ارگانهاي مختلف اخذ شود، پيگيري نمود ودر مرحله بعد مسائل زيست محيطي هر منطقه ومسئوليت پذيري در مورد عواقب اين فرآيند بايد بررسي شود.

 

 

 

 5- حمايت هاي قانوني واجتماعي : در اين خصوص بايد نحوه ميزان حمايت خانواده وجامعة هدف از فعاليت مطرح شده ودركنار آن سياستهاي دولت براي تشويق يا عدم تشويق اين فعاليت ها مشخص وروشن شود.

 

 

 

 6- امكانات اعتباري موجود وسازمانهاي پشتيباني كننده : براي ايجاد فرصتهاي شغلي در محيط روستا بايد بدانيم كه امكانات وتسهيلات اعتباري موجود در روستا كه قابل دسترسي براي افراد باشد درچه حدي است وچه سازمانهاوبخشهايي مي توانند پشتيباني وحمايت قانوني از فعاليتهاي توليدي در روستا را داشته باشند.

 

 

 

 7- مشورت با كارشناسان وافراد با تجربه در اين زمينه مي تواند بسياري از چشم اندازها را روشن نمايد.

 

 

 

 - پس از اين بايد طرح و برنامه را معرفي وبرنامه كار را راه اندازي كرد. براي اين منظور بايد مديريت مالي –مديريت زمان –مديريت بازاريابي ومديريت نيروي انساني را شناخت ومطابق با اصول تعريف شده در هرمورد ، يك برنامه كاري اثربخش را معرفي نمود. در معرفي طرح وبرنامه كار بايد برنامه توليد بصورت جزء به جزء بررسي گردد. اين مسئله بيشتر شامل مقدار توليدسالانه – قيمت هر واحد توليد وكل فروش سالانه – سرمايه هاي مورد نياز – وسايل وتجهيزات مورد نياز با برآورد قيمت آنها به تفكيك – موادخام وقيمت آن- نيروي انساني مورد نياز براي توليد-مستقلات وهزينه هاي جانبي نظير آب وبرق وسوخت مي شود. در ادامه كار بايستي توجه داشت كه ميزان اثر بخشي يك فعاليت نتيجه تعاملي است كه بين عوامل مختلف وجود دارد. هر اندازه كه شناخت از شرايط و وضعيت موجود بيشتر باشد، تحليل هاي به عمل آمده از روند پيشرفت كار ، به واقعيت وموفقيت نهايي نزديك تر است. همچنين ميزان جذب منابع ضروري وغلبه بر موانع موجود نيز مي تواند نقش بسزايي در موفقيت يك فرد كارآفرين در ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب داشته باشد.  بعبارتي براي راه اندازي يك فعاليت توليدي موفق وكارآمد نياز به دقت – پشتكار زياد ونيز بهره مندي از آموزشها ومهارت هاي خاص آن فعاليت بهمراه تجربيات موجود ، مي باشد.

 

 

 

 

 

 تعريف كارآفرين :

 

 

 

 افرادي را كه با شجاعت وبدون سرماية كافي وتنها با اتكا به نيروي فكر وعمل خود ايجاد اشتغال ئدرآمد مي كنند ، مي توان كارآفرين ناميد. اين افراد منابع لازم براي شروع ويا رشد كسب وكاري را بسيج نموده وتمركز آنان برنوآوري وارائه خدمات يا محصول جديد مي باشد.

 

 

 

 خصوصيات فرد كارآفرين :

 

 

 

 1- پيشرو وخلاق باشد

 

 

 

 2- از فرصتهاي مناسب براي پيشرفت كارش استفاده كند

 

 

 

 3- در تصميم خود پايداري واستقامت داشته باشد

 

 

 

 4- قبل از شروع كار، اطلاعات لازم را جمع آوري كرده واز آنها بموقع استفاده نمايد

 

 

 

 5- هميشه در فكر كيفيت بهتر خدمت يا توليد خود باشد وكليه امكانات را دراين مسير متمركز كند

 

 

 

 6- به كارخود ايمان داشته واز هيچ گونه سعي وتلاشي فروگذاري نكند

 

 

 

 7- در كارخود برنامه ريزي داشته باشد

 

 

 

 8- اهداف ممكن ومناسبي طراحي كند

 

 

 

 9- توانايي ريسك سنجيده را داشته باشد

 

 

 

 10- اعتماد به نفس داشته باشد

 

 

 

 11- توانايي حل مشكلات را داشته باشد

 

 

 

  توسعه فن آوري واشاعه آن درمناطق روستائي :

 

 

 

 امروزه صنعت وتكنولوژي با رشد فزاينده ، بتدريج جايگاه خود را در روستاها پيدا كرده است. ابزار وماشين هاي پيچيده وصنعتي جاي ابزار و وسايل دستي و سنتي را مي گيرندو غالباً افراد روستا با توجه به شرايط دشوار كار وفعاليت ، تمايل زيادي به استفاده از ابزاري غير از آنچه در حال حاضر در دسترس دارند نشان مي دهند. البته اين امر به يكباره تحقق نمي يابد ونمي توان بدون زمينه سازي لازم ابزار وماشين هاي صنعتي را در فعاليت هاي توليدي روستا ، جايگزين نمود. زيرا بسياري از ادوات وابزار سنتي كه مورد استفاده روستائيان قرار مي گيرند ، به همراه خود تاريخ چند صد ساله زندگي را به ياد مي آوردوميراث به جا مانده ازنسل هاي پيشين محسوب  مي شود وحتي در بعضي موارد اين ابزار از يك تقدس مذهبي ، ملي ويا قومي برخوردار است ونمي توان به سادگي اين جايگزيني را انجام داد. از سوي ديگر ، توجه به لزوم تخصص بالا براي تكنولوژي پيشرفته ونيز گاهاً سرمايه گذاري هاي كلان ، چنين بنظر مي رسد كه براي تغيير وجايگزيني ابزار بايد وضعيت اجتماعي – فرهنگي واقتصادي جامعه روستائي بخوبي شناخته شود وتكميل وتغيير ابزار مورد استفاده ، در مدت زمان زياد وبه خصوص همراه با آموزش وارتقاء دانش فني وعمومي آنها صورت گيرد.  بتدريج مي توان با آموزش بيشتر بويژه زنان روستائي ، آنان را به سمت گسترش فعاليت ها وصنايع توليدي چه دربخش كشاورزي وچه دربخش صنعت سوق داد ودراين راه ضرورت ايجاد تشكل ها در بين زنان خصوصاً در قالب شركتهاي تعاوني روستائي بيشتر آشكار مي شودفعاليت اينگونه شركتها مي تواند از سويي برنامه ريزي اصولي در روند اجرايي فعاليتهاي اشتغال زا وتوليدي را فراهم آورد واز سوي ديگر شرايط ارائه آموزش افراد- فراهم آوردن ابزار وامكانات واداره كارگاههاي توليدي را با مشاركت اعضاء تحقق بخشد. همچنين اين تشكل ها به دليل اينكه دسترسي زنان روستائي را به امكانات و نهاده ها براي فعاليت هاي توليدي واقتصادي بيشتر وآسان تر مي كند ، زمينه پذيرش تكنولوژي وتوسعة آنرا نيزبصورت گروهي ودسته جمعي فراهم مي آورد. اصولاً زنان تمايل وخواست شديدي به تحرك اجتماعي دارند وبا استفاده از امكانات نوين آموزشي وعملي ، حجم كار ودادوستد وامكان دستيابي خود به سرمايه هاي توليدي وتكنولوژي را بالاتر مي برندو بدين ترتيب مي توان از اين ويژگي براي جا يگزيني ابزار جديد در فعاليتهاي توليدي در سطح روستا بهره برد.

 

 

 

 فرهنگ سازي در زمينه مسئوليت پذيري ومخاطره پذيري :

 

 

 

 يكي از ويژگي هاي مهم در افرادكارآفرين پذيرش مسئوليت اوليه جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب وكار ازسوي آنان است. يك فرد كارآفرين زماني مي تواند با كمك نيروي فكر وعمل خود به مرحله كارآفريني برسد كه مسئوليتي را كه در پيش رو دارد، كاملاً بررسي كرده وشناخت كامل در پذيرش اين مسئوليت داشته باشد.در اينصورت است كه فرد با اعتماد به نفس كامل از فرصتهاي مناسب براي پيشرفت كارش استفاده مي نمايد.  در واقع كارآفرين بايد به منابع شخصي خود وهرگونه منابعي كه احتمال استفاده از آنها وجود دارد اتكا نمايد . بهمين دليل بايد بطور واقع بينانه براي پذيرش اين مسئوليت دست به شناسايي منابع موجود بزند وپس از كسب اطمينان از حمايتهاي مالي لازم براي فعاليتها وبا توجه به توانايي هاي مالي وحمايتهاي موجود ، اهداف كلي را تعيين واستراتژي هاي عملياتي خود را روشن سازد. همچنين پذيرش مخاطره هاي معتدل كه مي توانند از طريق تلاشهاي شخصي مهار شوند، ويژگي ديگري از فرد كارآفرين است. مخاطره هايي كه كارآفرينان در ايجاد فعاليتهاي خود مي پذيرند ، متفاوت است نظير مخاطره كردن در سرمايه گذاري يا در شغل و.... البته تحقيقات نشان داده كه فرد كارآفرين نوعاً مخاطره پذير نيست ودر واقع شخصي است ميانه رو كه حساب شده مخاطره مي كند. او لزوماً در پي فعاليتي نيست كه مخاطره آن زياد باشد، بلكه مايل است مقدار متوسطي از مخاطره را كه براي شروع كار معمولي تلقي مي شود، بپذيرد. اصولاً اينگونه افراد بسيار حساب شده اقدام به مخاطره كرده وبا دقت عمل مي كنند وتمام تلاش خود را به كار مي بندند تا احتمالات را به نفع خود تغيير دهند. بطور كل مي توان گفت مسئوليت پذيري ومخاطره پذيري در حد متعادل خود ، عامل تعيين كننده اي در تصميم گيري براي كارآفرين شدن است كه البته در اين زمينه نقش مسئوليت پذيربودن فرد بسيار پر رنگ تر جلوه مي كند.  

 

  مقدمه :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         كارآفريني در تعاونيها

 

 

  گردآورنده  : مليحه بهنود

 

 

  كارشناس گروه توسعه وآموزش تعاوني هاي روستائي زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.