منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
آيين نامه ها
اخبار
افراد
بنر
تقويم
جستجو
دستورالعملها
رويدادها
زمان عقربه اي
سازمانها
سخن روز
گزارشات
متون عمومي
مقالات
نظر خواهي
وب سايت ها
ورود كاربران
آيين نامه ها
يكشنبه 22 اسفند 1389 آیین نامه راهکارهای صرفه جویی

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه راهکارهای صرفه جویی
اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی

استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه ستاد صرفه جویی  استان سمنان

اردیبهشت 86

 

 

 

 

 

 


"آیین نامه راهکارهای  صرفه جویی دراعتبارات هزینه ای "

مقدمه :

صرفه جویی واقعی زمانی صورت می پذیرد که بهره وری دستگاهها ارتقا یابد وافزایش بهره وری منوط به تحقق عواملی چند دردستگاههای اجرایی است.

اولین ومهمترین  مساله دراین خصوص ،تامین وتربیت نیروی انسانی باانگیزه وهدفمند درهر سازمان دولتی است."واتسون ویلسون" یکی از صاحبنظران علم مدیریت می گوید :"اگرهرمساله ومشکلی راعمیقاً موشکافی کنیم ،درمی یابیم که هسته اصلی آن انسان است."

آموزش یکی از راههای افزایش بهره وری و بالندگی سازمانی است .آموزش موجب بهنگام شدن کارکنان با روش های نوین شغلی می شود .آموزش موجب کاهش هزینه های انجام کار،ایجاد تغییر در
روش های انجام کار،کوتاه شدن مسیر وزمان انجام کاروایجاد احساس واعتقاد راسخ نسبت به کاردربین کارکنان می گردد. پس اگر نظام اداری کشور بتواندکارکنانی با انگیزه ،دلسوز،آگاه ،خلاق وتوانا جذب وتربیت کند ،بهترین نتایج را برای ورود به صحنه رقابت هاوتوسعه وپیشرفت بهمراه خواهدداشت. مسایل دیگرموردنیاز برای تحقق صرفه جویی بدنبال مساله اول خودبخود بدست خواهد آمد.براین مساله صرفه جویی نبایدموجب خدشه دارشدن حقوق حقه کارکنان گردد،بلکه برعکس این امر می تواند دست مدیران را برای تشویق وترغیب کارکنان دلسوز وخودجوش بازتر نماید.

 مساله دیگر درامر صرفه جویی ،نگاه هوشمندانه به کارومصارف آب ، برق ، سوخت ،مواد مصرفی و...برای تولید کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه می باشد.لذا عنایت ویژه به ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه درجهت تحقق اهداف توسعه پایدار مورد تاکید است .

ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه : کلیه دستگاههای اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موظف اند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست ،برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل : مدیریت مصرف انرژی ،آب،مواد اولیه وتجهیزات (شامل کاغذ)کاهش مواد زائد جامد وبازیافت انها (درساختمانها ووسائط نقلیه ) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروباهمکاری دستگاههای ذیربط تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید ،اقدام نمایند.

با توجه به کاهش اعتبارات هزینه ای درسال 1386 وهدف رویکرد دولت درامرصرفه جویی ،آیین نامه صرفه جویی دربخشهای مختلف دستگاههای اجرایی به تفکیک هریک ازمحورها به شرح ذیل ارائه می گردد. 

 

1ـ الزامات قانونی ومبانی نظری  :

   رعایت دقیق مفادماده 138قانون برنامه چهارم توسعه "اصلاح نظام بودجه ریزی ازروش موجودبه هدفمندوعملیاتی وبه صورت قیمت تمام شده خدمات.

  رعایت دقیق مفادماده 144قانون برنامه چهارم توسعه ،"استقرارنظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل انجام کارواعطای اختیارات لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی ومحاسبه قیمت تمام شده آن دسته ازفعالیت هایی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده رادارند.

3ـ اجرای دقیق مفاد ماده 145قانون برنامه چهارم خصوصاًبندهای الف ـ ب جزء 2بند"و"ـ بند"ز"ـ بند"ح ".کاهش سالانه حداقل 3درصدازتصدی های اجتماعی ،فرهنگی ،تولیدی ،خدماتی ونظایرآن ـ مجموع استخدام های جدیداز50درصدکارکنانی که ازخدمت خارج می شوندتجاوزننماید.

 4-پرداخت یارانه به کارکنان درزمینه های مختلف نظیرسرویس رفت وآمد،سلف سرویس،
تعاونی های مصرف ،امورورزش کارکنان ،مهدکودک ومواردمشابه به صورت امانی ویاخریدخدمت.

  رعایت ماده 136قانون برنامه چهارم توسعه دردستگاههای اجرایی.

انجام وظایف امورتصدی های اجتماعی،فرهنگی وخدمات دولت بارعایت اصول 29و30قانون اساسی وبااستفاده ازشیوه های ،خریدخدمت ازبخش های غیردولتی ـ مشارکت بابخش غیردولتی ازطریق اجاره وواگذاری امکانات وتجهیزات ومنابع فیزیکی ـ واگذاری مدیریت بخشی ازواحدهای دولتی به بخش غیردولتی درچارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه ـ ایجادواداره واحدهای دولتی بارویکردهدفمندونتیجه گرامطابق ماده 144قانون برنامه چهارم توسعه و... .

6ـ رعایت دقیق مفادبند"ز"تبصره 20قانون بودجه سال1386ازسوی دستگاههای اجرایی.(اجتناب ازاجرای کلیه تصویبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاکه متضمن بارمالی برای دولت باشندوبارمالی آنهاقبلاًمحاسبه ودرقانون بودجه تامین اعتبارنشده باشد).

  رعایت دقیق مفادماده 66قانون برنامه چهارم توسعه "اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع ،اجرای برنامه مدیریت سبز.

  اجرای مفادمواد88و89قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت .(منطقی نمودن حجم واندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای وبهبودارائه خدمات به مردم وجلب مشارکت بخش غیردولتی ـ واگذاری حق استفاده ازساختمان های مازادبرنیازدستگاه های وابسته به وزارتخانه هاوموسسات و...)

  همکاری وهماهنگی کامل سازمان اموراقتصادیی ودارایی خصوصاًخزانه معین استان وذیحسابان دستگاههای اجرایی باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان درخصوص رعایت دقیق مفادفرم های پیوست موافقتنامه اعتبارات هزینه ای.

10ـ  رعایت مفادماده 139قانون برنامه چهارم توسعه .(ادغام واحدهای استانی ـ بازنگری وتجدیدساختارداخلی دستگاههای اجرایی و...).

11ـ  حذف آئین نامه های هزینه زا(صرفاًمصوبات دولت )نظیرمرخصی مناطق محروم ـ سرویس ایاب وذهاب و...

12ـ  ساماندهی پرداخت های رفاهی .

13ـ  اصلاح فرمت موافقتنامه های هزینه ای وفرم های تخصیص اعتبارات.

14ـ  الزام ذیحسابان دستگاههای اجرایی به ثبت ونگهداری وکنترل هزینه ها براساس
فرم های3/ الف .

 

2ـ راهکارهای صرفه جویی

حمل ونقل

1-      عدم استفاده شخصی از اتومبیلهای اداری در ساعات غیر اداری .

2-      اجتناب از کلیه سفرها و ماموریت های غیر ضروری.

3-      تجهیز خودروها به سیستم دوگانه سوز در راستای تحقق تبصره 13 قانون بودجه .

4-      عدم خرید خودروی جدید و بکارگیری خودروهای اجاره ای در امور نظارتی و اجرایی وماموریت .

5-      استفاده از کمترین تعداد خودرو در بازدیدهای نظارتی و هماهنگی با سایر دستگاهها.

6-      انجام گروهی ماموریت های اداری .

7-      واگذاری وفروش خودروهای فرسوده .

آب

1-      استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف (شیرهای آب  هوشمند یا پدالی )

2-      کاهش هدررفت آب ازطریق بازسازی شیرآلات  .

3-      تعویض سیستم فلاش تانکهای قدیمی که مصرف آب بالایی دارند .

4-      استفاده از آب باران و ابیاری قطره ای جهت آبیاری فضاهای سبز .

5-      انتخاب  زمان آبیاری فضای سبز درساعات 19الی 23

6-      توسعه واستقرار صنایعی که آب کمتری مصرف می کنند.

7-      تغییرسیستم ها ی خنک کننده تربه خشک درتاسیسات صنعتی

8-      استفاده از گیاهان و درختانی که نیاز به آب کمتری دارند .

9-      رعایت صرفه جویی در شست شوی خودروهای دولتی .

10-  بازدید هفتگی کلیه شناورهای تجهیزات مانند کولر ،فلاش تانک و...

انرژی

1-      استفاده از سنسورهای روشنائی.

2-      استفاده از سیستم های کم مصرف روشنائی( مانند لامپهای فلورسنت ).

3-      استفاده از نور طبیعی در طراحی ساختمانهای جدید.

4-      استفاده از تجهیزات اداری ( دستگاه تکثیر ، رایانه و ... ) که به صورت اتوماتیک خاموش می شوند.

5-      استفاده از وسایل دارای برچسب انرژی که دارای بازدهی بیشتر و مصرف کمتر می باشند .

6-      نصب ترموستات و تنظیم مناسب آن در فصول مختلف .

7-      عایق بندی مناسب ساختمانها ، درها ، و پنجره ها .

8-      استفاده از شیشه های بازتابنده  نور جهت کاهش مصرف انرژی .

9-      طراحی مهندسی ساختمانهای جدید براساس بهره گیری صحیح از انرژیهای طبیعی .

10-  استفاده از در و پنجره های عایق دو جداره.

11-  تغییر سیستم سوخت دستگاههای گرمایشی و گاز سوز نمودن آنها.

12-  مجهزنمودن موتورخانه های ساختمان وتاسیسات اداری به سیستم های کنترل هوشمند سوخت

 

اقلام مصرفی اداری

1-   کاغذ از جمله اقلامی است که در محیطهای آموزشی و اداری بیشترین استفاده را دارد. در زمینه بازیافت مواد یکی از رایج ترین و پراهمیت ترین اقلام بازیافت، استفاده مجدد  از کاغذ و بازیافت آن به ازاء هر تن کاغذ باطله می توان چندین  اصله درخت تنومند را نجات داد برخی از راهکارهای کاهش مصرف کاغذ و بازیافت ان در تمامی عبارتند از :

2-      استفاده از سیستم (e-mail ) در راستای به حداقل رسانی مصرف کاغذ .

3-   استفاده از دیسکت و سی دی هایی که قابلیت چند بار استفاده را دارند ( براساس اطلاعات موجود یک عدد دیسکت به طور متوسط می تواند با ظرفیت کامل جایگزین 750 برگ کاغذ شود ).

4-      طراحی سیستم جمع آوری کلیه برگه ها از مراکز اداری و تحویل آنها به مراکز بازیافت کاغذ .

5-      استفاده از چاپگرهای با قابلیت چاپ دو رو .

6-      تبلیغات وسیع و مناسب جهت ارتقاء فرهنگ بازیافت .

7-      پیاده سازی طرح S5 در بخشهای مختلف اداری .

8-      اجتناب از استفاده از پرینتر های رنگی و کاغذهای مرغوب و گلاسه در چاپ و گزارشات و نشریات.

9-      پرهیز از انتشار پوستر و عکس و تبلیغات در ابعاد بزرگ .

10-  استفاده از کاغذهای یک رو سفید و باطله برای تهیه گزارشات روزانه و مکاتبات داخلی.

11-  استفاده از تمامی ظرفیت کاغذهای سربرگ دار.

12-  خودداری از چاپ هر گونه سر رسید .

13-  استفاده از پالتهای مخصوص زباله که توسط موسسه بازیافت در اختیار نهاها ودستگاهها قرار می گیرد به منظور تفکیک زباله در مبدا.

 

ارتباطات

1-      عدم استفاده شخصی از تلفن همراه دولتی .

2-      استفاده از فکس و ایمیل جهت مکاتبات اداری .

3-      استفاده عمده از تلفن ثابت به جای تلفن همراه در ارتباطات .

4-      استفاده از تلفن های دارای قفل صفر به همراه تایمر .

5-      جلوگیری ازافزایش تعدادخطوط تلفن همراه وثابت دردستگاههای اجرایی.

6-      افزایش سرعت اینترنت راهی مناسب در جهت استفاده از زمان در دریافت اطلاعات می باشد .

 

نیروی انسانی

1-      عدم بکارگیری نیروهای انسانی جدید در دستگاههای دولتی .

2-      استفاده کامل از ظرفیت نیروی انسانی موجود بویژه با تقسیم و توزیع مناسب حجم و ظرفیت دستگاههای اجرایی .

3-      بکارگیری روش نوین آموزشی برای انتقال تجربیات و دانش کارکنان به یکدیگر ( استاد – دانشجو ) برای ارتقاء ظرفیت کاری کارمندان .

 

 

 

 

موارد کلی

1-  پیشنهادافزایش وکسب منابع در آمدی جدیددردستگاههای اجرائی خصوصاً در آموزش وپرورش ،تربیت بدنی ، بهزیستی و...

2-   شناسایی محل های امکان صرفه جویی

3-  کنترل دقیق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درصدوراحکام کارکنان .

4-  ارایه راهکارهای علمی واجرایی نظارت بربودجه هزینه ای دستگاههای اجرایی ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

5-  نظارت برماموریت کارکنان دستگاههای اجرایی وجلوگیری ازصدورماموریت های نشسته وغیرواقعی.

6-   شناسایی واحصاء فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی .

7-  پرهیزازبرگزاری سمینارهاوگردهمائی های غیرضرور.

8- بکارگیری سیستم فناوری اطلاعات جهت تسهیل درانجام امورو وظایف توسط دستگاههای اجرایی

8-      بازنگری در روش های ارائه خدمات.

9-      برگزاری دوره های آموزش روشهای صرفه جویی خصوصاًبرای مدیران.

10-  جلوگیری ازهزینه ازمحل اعتبارات جاری دستگاهها برای اداره مهمانسراهاـ زائرسراهاـ مراکزرفاهی وفضاهای ورزشی وتفریحی .

11-  ممانعت ازکمک دستگاههای اجرایی به تعاونی های مصرف اعتباری کارکنان.

12-  کاهش ودرصورت امکان حذف خدمات سرویس ایاب وذهاب ـ سلف سرویس هاـ امور ورزش توسط دستگاههای اجرایی .

13- منفک نمودن اعتبارهزینه ای مربوط به کارکنان بنیادشهیدوامورایثارگران ازاعتبارهزینه ای خانواده شهداوایثارگران (جامعه هدف )برای کنترل بهینه هزینه ها.

14- منفک نمودن اعتبارهزینه ای کارکنان بهزیستی  ازاعتبارمربوط به خانواده معلولین ونیازمند(جامعه هدف )برای کنترل وشفاف سازی  هزینه ها.

15-  جلوگیری ازافزایش تعدادنیروهای شرکتی .

16-  یکسان سازی مبلغ قراردادنیروهای شرکتی درتمام دستگاههای اجرایی.

17-  واگذاری مراکزآموزش ضمن خدمت دستگاههای اجرایی به موسسات ومراکزآموزش عالی .

18- ارسال گزارش هزینه های حمل ونقل  دستگاه های اجرایی بصورت ماهانه به دبیرخانه ستاد صرفه جویی (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان )

19-  تشویق مدیران وکارکنان دستگاه های موفق درامرصرفه جویی

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما