سازمان تعاون روستایی استان سمنان
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
آيين نامه ها
اخبار
افراد
تقويم
جستجو
دستورالعملها
رويدادها
زمان عقربه اي
سازمانها
گزارشات
متون عمومي
مقالات
نظر خواهي
وب سايت ها
ورود كاربران
يكشنبه 22 اسفند 1389 آيين نامه راهكارهاي صرفه جويي

رياست جمهوري

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

آئين نامه راهكارهاي صرفه جويي
اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي

استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبيرخانه ستاد صرفه جويي  استان سمنان

ارديبهشت 86

 

 

 

 

 

 


"آيين نامه راهكارهاي  صرفه جويي دراعتبارات هزينه اي "

مقدمه :

صرفه جويي واقعي زماني صورت مي پذيرد كه بهره وري دستگاهها ارتقا يابد وافزايش بهره وري منوط به تحقق عواملي چند دردستگاههاي اجرايي است.

اولين ومهمترين  مساله دراين خصوص ،تامين وتربيت نيروي انساني باانگيزه وهدفمند درهر سازمان دولتي است."واتسون ويلسون" يكي از صاحبنظران علم مديريت مي گويد :"اگرهرمساله ومشكلي راعميقاً موشكافي كنيم ،درمي يابيم كه هسته اصلي آن انسان است."

آموزش يكي از راههاي افزايش بهره وري و بالندگي سازماني است .آموزش موجب بهنگام شدن كاركنان با روش هاي نوين شغلي مي شود .آموزش موجب كاهش هزينه هاي انجام كار،ايجاد تغيير در
روش هاي انجام كار،كوتاه شدن مسير وزمان انجام كاروايجاد احساس واعتقاد راسخ نسبت به كاردربين كاركنان مي گردد. پس اگر نظام اداري كشور بتواندكاركناني با انگيزه ،دلسوز،آگاه ،خلاق وتوانا جذب وتربيت كند ،بهترين نتايج را براي ورود به صحنه رقابت هاوتوسعه وپيشرفت بهمراه خواهدداشت. مسايل ديگرموردنياز براي تحقق صرفه جويي بدنبال مساله اول خودبخود بدست خواهد آمد.براين مساله صرفه جويي نبايدموجب خدشه دارشدن حقوق حقه كاركنان گردد،بلكه برعكس اين امر مي تواند دست مديران را براي تشويق وترغيب كاركنان دلسوز وخودجوش بازتر نمايد.

 مساله ديگر درامر صرفه جويي ،نگاه هوشمندانه به كارومصارف آب ، برق ، سوخت ،مواد مصرفي و...براي توليد كالاها وخدمات مورد نياز جامعه مي باشد.لذا عنايت ويژه به ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه درجهت تحقق اهداف توسعه پايدار مورد تاكيد است .

ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه : كليه دستگاههاي اجرايي وموسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي موظف اند جهت كاهش اعتبارات هزينه اي دولت ، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه ومحيط زيست ،براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل : مديريت مصرف انرژي ،آب،مواد اوليه وتجهيزات (شامل كاغذ)كاهش مواد زائد جامد وبازيافت انها (درساختمانها ووسائط نقليه ) طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوروباهمكاري دستگاههاي ذيربط تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ،اقدام نمايند.

با توجه به كاهش اعتبارات هزينه اي درسال 1386 وهدف رويكرد دولت درامرصرفه جويي ،آيين نامه صرفه جويي دربخشهاي مختلف دستگاههاي اجرايي به تفكيك هريك ازمحورها به شرح ذيل ارائه مي گردد. 

 

1ـ الزامات قانوني ومباني نظري  :

   رعايت دقيق مفادماده 138قانون برنامه چهارم توسعه "اصلاح نظام بودجه ريزي ازروش موجودبه هدفمندوعملياتي وبه صورت قيمت تمام شده خدمات.

  رعايت دقيق مفادماده 144قانون برنامه چهارم توسعه ،"استقرارنظام كنترل نتيجه و محصول به جاي كنترل مراحل انجام كارواعطاي اختيارات لازم به مديران واحدهاي تحت سرپرستي ومحاسبه قيمت تمام شده آن دسته ازفعاليت هايي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده رادارند.

3ـ اجراي دقيق مفاد ماده 145قانون برنامه چهارم خصوصاًبندهاي الف ـ ب جزء 2بند"و"ـ بند"ز"ـ بند"ح ".كاهش سالانه حداقل 3درصدازتصدي هاي اجتماعي ،فرهنگي ،توليدي ،خدماتي ونظايرآن ـ مجموع استخدام هاي جديداز50درصدكاركناني كه ازخدمت خارج مي شوندتجاوزننمايد.

 4-پرداخت يارانه به كاركنان درزمينه هاي مختلف نظيرسرويس رفت وآمد،سلف سرويس،
تعاوني هاي مصرف ،امورورزش كاركنان ،مهدكودك ومواردمشابه به صورت اماني وياخريدخدمت.

  رعايت ماده 136قانون برنامه چهارم توسعه دردستگاههاي اجرايي.

انجام وظايف امورتصدي هاي اجتماعي،فرهنگي وخدمات دولت بارعايت اصول 29و30قانون اساسي وبااستفاده ازشيوه هاي ،خريدخدمت ازبخش هاي غيردولتي ـ مشاركت بابخش غيردولتي ازطريق اجاره وواگذاري امكانات وتجهيزات ومنابع فيزيكي ـ واگذاري مديريت بخشي ازواحدهاي دولتي به بخش غيردولتي درچارچوب سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه ـ ايجادواداره واحدهاي دولتي بارويكردهدفمندونتيجه گرامطابق ماده 144قانون برنامه چهارم توسعه و... .

6ـ رعايت دقيق مفادبند"ز"تبصره 20قانون بودجه سال1386ازسوي دستگاههاي اجرايي.(اجتناب ازاجراي كليه تصويبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاكه متضمن بارمالي براي دولت باشندوبارمالي آنهاقبلاًمحاسبه ودرقانون بودجه تامين اعتبارنشده باشد).

  رعايت دقيق مفادماده 66قانون برنامه چهارم توسعه "اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع ،اجراي برنامه مديريت سبز.

  اجراي مفادمواد88و89قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت .(منطقي نمودن حجم واندازه دولت وكاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي وبهبودارائه خدمات به مردم وجلب مشاركت بخش غيردولتي ـ واگذاري حق استفاده ازساختمان هاي مازادبرنيازدستگاه هاي وابسته به وزارتخانه هاوموسسات و...)

  همكاري وهماهنگي كامل سازمان اموراقتصاديي ودارايي خصوصاًخزانه معين استان وذيحسابان دستگاههاي اجرايي باسازمان مديريت وبرنامه ريزي استان درخصوص رعايت دقيق مفادفرم هاي پيوست موافقتنامه اعتبارات هزينه اي.

10ـ  رعايت مفادماده 139قانون برنامه چهارم توسعه .(ادغام واحدهاي استاني ـ بازنگري وتجديدساختارداخلي دستگاههاي اجرايي و...).

11ـ  حذف آئين نامه هاي هزينه زا(صرفاًمصوبات دولت )نظيرمرخصي مناطق محروم ـ سرويس اياب وذهاب و...

12ـ  ساماندهي پرداخت هاي رفاهي .

13ـ  اصلاح فرمت موافقتنامه هاي هزينه اي وفرم هاي تخصيص اعتبارات.

14ـ  الزام ذيحسابان دستگاههاي اجرايي به ثبت ونگهداري وكنترل هزينه ها براساس
فرم هاي3/ الف .

 

2ـ راهكارهاي صرفه جويي

حمل ونقل

1-      عدم استفاده شخصي از اتومبيلهاي اداري در ساعات غير اداري .

2-      اجتناب از كليه سفرها و ماموريت هاي غير ضروري.

3-      تجهيز خودروها به سيستم دوگانه سوز در راستاي تحقق تبصره 13 قانون بودجه .

4-      عدم خريد خودروي جديد و بكارگيري خودروهاي اجاره اي در امور نظارتي و اجرايي وماموريت .

5-      استفاده از كمترين تعداد خودرو در بازديدهاي نظارتي و هماهنگي با ساير دستگاهها.

6-      انجام گروهي ماموريت هاي اداري .

7-      واگذاري وفروش خودروهاي فرسوده .

آب

1-      استفاده از شيرآلات كاهنده مصرف (شيرهاي آب  هوشمند يا پدالي )

2-      كاهش هدررفت آب ازطريق بازسازي شيرآلات  .

3-      تعويض سيستم فلاش تانكهاي قديمي كه مصرف آب بالايي دارند .

4-      استفاده از آب باران و ابياري قطره اي جهت آبياري فضاهاي سبز .

5-      انتخاب  زمان آبياري فضاي سبز درساعات 19الي 23

6-      توسعه واستقرار صنايعي كه آب كمتري مصرف مي كنند.

7-      تغييرسيستم ها ي خنك كننده تربه خشك درتاسيسات صنعتي

8-      استفاده از گياهان و درختاني كه نياز به آب كمتري دارند .

9-      رعايت صرفه جويي در شست شوي خودروهاي دولتي .

10-  بازديد هفتگي كليه شناورهاي تجهيزات مانند كولر ،فلاش تانك و...

انرژي

1-      استفاده از سنسورهاي روشنائي.

2-      استفاده از سيستم هاي كم مصرف روشنائي( مانند لامپهاي فلورسنت ).

3-      استفاده از نور طبيعي در طراحي ساختمانهاي جديد.

4-      استفاده از تجهيزات اداري ( دستگاه تكثير ، رايانه و ... ) كه به صورت اتوماتيك خاموش مي شوند.

5-      استفاده از وسايل داراي برچسب انرژي كه داراي بازدهي بيشتر و مصرف كمتر مي باشند .

6-      نصب ترموستات و تنظيم مناسب آن در فصول مختلف .

7-      عايق بندي مناسب ساختمانها ، درها ، و پنجره ها .

8-      استفاده از شيشه هاي بازتابنده  نور جهت كاهش مصرف انرژي .

9-      طراحي مهندسي ساختمانهاي جديد براساس بهره گيري صحيح از انرژيهاي طبيعي .

10-  استفاده از در و پنجره هاي عايق دو جداره.

11-  تغيير سيستم سوخت دستگاههاي گرمايشي و گاز سوز نمودن آنها.

12-  مجهزنمودن موتورخانه هاي ساختمان وتاسيسات اداري به سيستم هاي كنترل هوشمند سوخت

 

اقلام مصرفي اداري

1-   كاغذ از جمله اقلامي است كه در محيطهاي آموزشي و اداري بيشترين استفاده را دارد. در زمينه بازيافت مواد يكي از رايج ترين و پراهميت ترين اقلام بازيافت، استفاده مجدد  از كاغذ و بازيافت آن به ازاء هر تن كاغذ باطله مي توان چندين  اصله درخت تنومند را نجات داد برخي از راهكارهاي كاهش مصرف كاغذ و بازيافت ان در تمامي عبارتند از :

2-      استفاده از سيستم (e-mail ) در راستاي به حداقل رساني مصرف كاغذ .

3-   استفاده از ديسكت و سي دي هايي كه قابليت چند بار استفاده را دارند ( براساس اطلاعات موجود يك عدد ديسكت به طور متوسط مي تواند با ظرفيت كامل جايگزين 750 برگ كاغذ شود ).

4-      طراحي سيستم جمع آوري كليه برگه ها از مراكز اداري و تحويل آنها به مراكز بازيافت كاغذ .

5-      استفاده از چاپگرهاي با قابليت چاپ دو رو .

6-      تبليغات وسيع و مناسب جهت ارتقاء فرهنگ بازيافت .

7-      پياده سازي طرح S5 در بخشهاي مختلف اداري .

8-      اجتناب از استفاده از پرينتر هاي رنگي و كاغذهاي مرغوب و گلاسه در چاپ و گزارشات و نشريات.

9-      پرهيز از انتشار پوستر و عكس و تبليغات در ابعاد بزرگ .

10-  استفاده از كاغذهاي يك رو سفيد و باطله براي تهيه گزارشات روزانه و مكاتبات داخلي.

11-  استفاده از تمامي ظرفيت كاغذهاي سربرگ دار.

12-  خودداري از چاپ هر گونه سر رسيد .

13-  استفاده از پالتهاي مخصوص زباله كه توسط موسسه بازيافت در اختيار نهاها ودستگاهها قرار مي گيرد به منظور تفكيك زباله در مبدا.

 

ارتباطات

1-      عدم استفاده شخصي از تلفن همراه دولتي .

2-      استفاده از فكس و ايميل جهت مكاتبات اداري .

3-      استفاده عمده از تلفن ثابت به جاي تلفن همراه در ارتباطات .

4-      استفاده از تلفن هاي داراي قفل صفر به همراه تايمر .

5-      جلوگيري ازافزايش تعدادخطوط تلفن همراه وثابت دردستگاههاي اجرايي.

6-      افزايش سرعت اينترنت راهي مناسب در جهت استفاده از زمان در دريافت اطلاعات مي باشد .

 

نيروي انساني

1-      عدم بكارگيري نيروهاي انساني جديد در دستگاههاي دولتي .

2-      استفاده كامل از ظرفيت نيروي انساني موجود بويژه با تقسيم و توزيع مناسب حجم و ظرفيت دستگاههاي اجرايي .

3-      بكارگيري روش نوين آموزشي براي انتقال تجربيات و دانش كاركنان به يكديگر ( استاد – دانشجو ) براي ارتقاء ظرفيت كاري كارمندان .

 

 

 

 

موارد كلي

1-  پيشنهادافزايش وكسب منابع در آمدي جديددردستگاههاي اجرائي خصوصاً در آموزش وپرورش ،تربيت بدني ، بهزيستي و...

2-   شناسايي محل هاي امكان صرفه جويي

3-  كنترل دقيق سازمان مديريت وبرنامه ريزي درصدوراحكام كاركنان .

4-  ارايه راهكارهاي علمي واجرايي نظارت بربودجه هزينه اي دستگاههاي اجرايي ازسوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي.

5-  نظارت برماموريت كاركنان دستگاههاي اجرايي وجلوگيري ازصدورماموريت هاي نشسته وغيرواقعي.

6-   شناسايي واحصاء فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي .

7-  پرهيزازبرگزاري سمينارهاوگردهمائي هاي غيرضرور.

8- بكارگيري سيستم فناوري اطلاعات جهت تسهيل درانجام امورو وظايف توسط دستگاههاي اجرايي

8-      بازنگري در روش هاي ارائه خدمات.

9-      برگزاري دوره هاي آموزش روشهاي صرفه جويي خصوصاًبراي مديران.

10-  جلوگيري ازهزينه ازمحل اعتبارات جاري دستگاهها براي اداره مهمانسراهاـ زائرسراهاـ مراكزرفاهي وفضاهاي ورزشي وتفريحي .

11-  ممانعت ازكمك دستگاههاي اجرايي به تعاوني هاي مصرف اعتباري كاركنان.

12-  كاهش ودرصورت امكان حذف خدمات سرويس اياب وذهاب ـ سلف سرويس هاـ امور ورزش توسط دستگاههاي اجرايي .

13- منفك نمودن اعتبارهزينه اي مربوط به كاركنان بنيادشهيدوامورايثارگران ازاعتبارهزينه اي خانواده شهداوايثارگران (جامعه هدف )براي كنترل بهينه هزينه ها.

14- منفك نمودن اعتبارهزينه اي كاركنان بهزيستي  ازاعتبارمربوط به خانواده معلولين ونيازمند(جامعه هدف )براي كنترل وشفاف سازي  هزينه ها.

15-  جلوگيري ازافزايش تعدادنيروهاي شركتي .

16-  يكسان سازي مبلغ قراردادنيروهاي شركتي درتمام دستگاههاي اجرايي.

17-  واگذاري مراكزآموزش ضمن خدمت دستگاههاي اجرايي به موسسات ومراكزآموزش عالي .

18- ارسال گزارش هزينه هاي حمل ونقل  دستگاه هاي اجرايي بصورت ماهانه به دبيرخانه ستاد صرفه جويي (سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان )

19-  تشويق مديران وكاركنان دستگاه هاي موفق درامرصرفه جويي

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.