خدمات
 
استان ها
استان مورد نظر را انتخاب کنید
استان ها
کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد
کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد
بازدید معاون توسعه تعاونیها و تشکلها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی از نظام صنفی کارهای کشاورزی در شبستر
بازدید معاون توسعه تعاونیها و تشکلها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی از نظام صنفی کارهای کشاورزی در شبستر
بازدید دکتر محمدی از بازارچه محصولات کشاورزی در دست احداث صوفیان
بازدید دکتر محمدی از بازارچه محصولات کشاورزی در دست احداث صوفیان
تامین اعتبار و پرداخت باغداران در طرح خرید سیب درجه 3صنعتی
تامین اعتبار و پرداخت باغداران در طرح خرید سیب درجه 3صنعتی