مازندران
شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان مازندران تا بحال موفق به توزیع بالغ بر ۳۴۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده است.
۴ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۵۶